Splošni pogoji

Splošni in posebni pogoji ter navodila za turistične aranžmaje
Turistične agencije M&M Tours
1. SPLOŠNA DOLOČILA
 • Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe, ki jo s podpisom napotnice - voucherja skleneta M&M TOURS Turistična agencija, Mitja Moškotevc s. p.  oz. pooblaščena turistična agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji so dostopni na internetni strani www.mmtours.si   in na policah v poslovalnici.
 • V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev   in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo navedeno v programu.
2. PRIJAVA IN AKONTACIJA                                         
 • Potnik se lahko prijavi za potovanje, ki ga organizira M&M TOURS v agenciji M&M TOURS ali pooblaščeni agenciji.
 • Ob prijavi M&M TOURS in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju ali pa se sklicuje na program potovanja, kjer so ti podatki navedeni.
 • Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter vplačati akontacijo (30% vrednosti potovanja). V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
 • Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije zaračunavamo za svoje storitve stroške prijave v višini 13,00 € na prijavnico / voucher.
 • Potnik ob prijavi podpiše pogodbo oz. prijavnico z besedilom: » S podpisom potrjujem, da se strinjam z uporabo osebnih podatkov v korist sklenitve rezervacije, da sem seznanjen s splošnimi pogoji organizatorja potovanja, prav tako tudi s programom organizatorja. Bil sem opozorjen tudi na vplačilo zavarovanja rizika odpovedi. » Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja.
 • Ko se potnik prijavi za potovanje pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne agenciji M&M TOURS podpisano pogodbo ali potrdilo o plačani akontaciji ( kopijo virmana oziroma splošne položnice).
 • Za vsako spremembo že potrjene rezervacije aranžmaja je treba plačati 25 EUR, če v posameznem programu ni drugače navedeno.
 • Pri prodaji po telefonu se pogodba sklene s telefonsko prijavo oz. s posredovanjem osebnih podatkov potnika in soudeležencev preko fax-a ali e-mail-a. Potnik je v tem primeru dolžan plačati akontacijo z navedbo sklica, ki ga prejme ob telefonski prijavi oz. v potrdilu o prejemu prijave, in na računu za 30% plačilo akontacije, ki ga prejme po pošti. Dokler potnik ne vplača akontacije, rezervacija ni potrjena.

3. STORITVE VŠTETE V CENI ARANŽMAJA
 • Če ni v programu drugače določeno so v ceno aranžmaja vštete prevozne storitve, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja.
 • Če ni v programu določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v dvoposteljnih sobah.
4. POSEBNE STORITVE
 • Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, ipd.) in jih v programu ni mogoče predvideti, zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.
 • V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih na ceno aranžmaja.
 • Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.
 • Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku M&M TOURS v kraju, kjer se storitev opravlja v ustrezni valuti, če je med potovanjem ali letovanjem to storitev še mogoče naročiti.
5. PLAČILO
 • Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo pri blagajni M&M TOURS ali pooblaščenega prodajalca oziroma, ko prispe vplačilo na račun M&M TOURS.
·         Varščina, ki jo potnik plača ob prijavi znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik 10 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela vrednosti aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in M&M TOURS postopa po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz 8. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.
 • V primeru, da je skupna vrednost po napotnici- voucherju nižja od 25 EUR, je potnik dolžan celotni znesek poravnati ob prijavi. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica- voucher, potrdilo o vplačilu, kopija virmana ipd.), V nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.
6. CENE
 • Cene potovanja so določene v programih potovanja, veljajo pa od dneva objave programa. M&M TOURS si pridružuje pravico do spremembe cene v skladu z Obligacijskim zakonikom in zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji, če je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Cena se lahko, po dogovoru s potniki, spremeni tudi v primeru, ko je število udeležencev manjše od razpisanega.
 • M&M TOURS sme uveljaviti pravico do spremembe dogovorjene cene najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja.
 • Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do 10%. Če podražitev cene preseže 10% ima kupec pravico do prekinitve pogodbe.
 • O morebitni spremembi cene potovanja M&M TOURS potnika obvesti.
 • M&M TOURS lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini ali na kraju samem in na način kot predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).
7. POTNI DOKUMENTI
 • Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljavni potni list oz. veljavno osebno izkaznico (odvisno od destinacije potovanja).
 • Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države v katere potuje.
 • Če potnik te obveznosti ne izpolni, postopa M&M TOURS po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.
 • V primeru, da potniku ureja vizum M&M TOURS, le ta ne jamči uspešnosti pridobitve vizuma.
 • Posredovanje M&M TOURS pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni aranžmaja, ampak se plača posebej.
 • Stroškov pridobitve vizumov M&M TOURS potniku ne vrača.

8. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA
 • Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V tem primeru ima M&M TOURS pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:
  • do 30 dni pred odhodom - administrativni stroški v višini 15 EUR
  • 29 do 22 dni pred odhodom - 30% cene aranžmaja
  • 21 do 15 dni pred odhodom - 50% cene aranžmaja
  • 14 do   8 dni pred odhodom - 80% cene aranžmaja
  • 7 do   0 dni pred odhodom - 100% cene aranžmaja
  • Izjema je povračilo v primeru odpovedi letalske vozovnice. Pri nakupu letalske vozovnice veljajo tarife, ki določajo vračilo stroškov kupnine za stornirano letalsko vozovnico. Vračilo stroškov je odvisno od pogojev po tarifi, ki jih v svojih pogojih imajo letalski prevozniki in so od prevoznika do prevoznika različni.
 • Tudi v primeru ustne odpovedi potovanja, mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.
 • Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti M&M TOURS najpozneje v osmih dneh pred začetkom potovanja in povrniti vse stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.
 • Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.
 • Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.
 • V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.
 • Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem, s strani pooblaščenega krajevnega - lokalnega agenta M&M TOURS, s tem, da mora M&M TOURS, kot organizatorja potovanja, o vsaki taki spremembi obvestiti najkasneje osem dni po vrnitvi s potovanja.
9. ODSTOPNINA
 • Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko ob prijavi sklene pogodbo o zavarovanju odpovedi turističnega potovanja in plača odstopnino v višini 5% cene celotnega aranžmaja. Pogodba velja po pogojih in cenah Zavarovalnice Triglav.
 • S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
 • Ne glede na plačano odstopnino ima M&M TOURS v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15 EUR po napotnici oziroma Voucherju.
 • V primeru, da potnik odpove, oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni položil odstopnine, ima M&M TOURS pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.
 • Če se potnik odloči za drug termin ali drugo potovanje agencije M&M TOURS, se dotedanja vplačila preknjižijo na nov termin oz. potovanje, pri tem pa se od vplačil odštejejo morebitni stroški, ki nastanejo z odpovedjo prejšnjega aranžmaja.
 • Če potnik najde zamenjavo, M&M TOURS zaračuna stroške, ki so nastali ob spremembi imena in nam jih zaračunajo partnerji.
10. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI
 • Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kot tudi držav v katere potuje; če zaradi nespoštovanja le- teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.
11. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
 • M&M TOURS si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridružuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov.
 • Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
  • za potovanje z avtobusom - najmanj 30 oseb,
  • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 20 potnikov,
  • za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 10 potnikov,
  • za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidroktilnimi ladjami - najmanj 80% zasedenosti le teh.
 • M&M TOURS si pridružuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti.
 • M&M TOURS si pridružuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja (letališča odhoda in prihoda), če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvidljivi vzroki, na katere M&M TOURS ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
 • M&M TOURS ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med potekom programa, potnikom lahko zagotovi le storitve v spremenjeni obliki v okviru obstoječih možnosti.
 • O kakršnikoli naknadni spremembi programa, M&M TOURS potnika obvesti. M&M TOURS ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud.
 • V primeru, da stanje na kraju samem M&M TOURS ne dopušča namestitve potnika v naročenem objektu ( višja sila ali neposlovno obnašanje dobavitelja), lahko M&M TOURS namesti potnika v istem kraju v drug objekt iste ali višje kategorije.
12. REKLAMACIJE
 • Potnik je neustrezno storitev dolžan reklamirati na kraju samem pri predstavniku organizatorja (vodniku) ali obvestiti našo poslovalnico v Sloveniji.
 • Potnik je dolžan ustno ali pisno vložiti reklamacijo v 60-ih dneh po končanem potovanju; v primeru, da reklamacija ni vložena v navedenem roku M&M TOURS le- te ni dolžan obravnavati. Ob reklamaciji je potrebno priložiti dokazila.
 • Brez pismene reklamacije M&M TOURS ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
 • K pisnemu zahtevku za znižanje cen, odškodnino ali drugemu zahtevku, mora potnik priložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika, oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
 • Če po krivdi M&M TOURS ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do povračila v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, ko ima M&M TOURS pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja.
 • M&M TOURS je dolžan izdati pisni odgovor na pritožbo v 8 dneh po njenem prejemu oz. po prejemu vseh dokumentov, potrebnih za razrešitev.
 • Maksimalno nadomestilo po pritožbi lahko doseže celotno ceno aranžmaja. Pravica kupca do nadomestila idealne škode se s tem ne izključuje.
13. ZDRAVSTVENI PREDPISI
 • V primeru, da so v programu za potovanje navedena, oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji.
 • Zdravstveno zavarovanje za kritje stroškov nepredvidene bolezni v tujini ali nezgode med potovanjem v tujini večinoma ni vključeno v aranžma.
ŠE POSEBEJ PREDLAGAMO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V TUJINI Z ASISTENCO
( CORIS ) ZA KRITJE STROŠKOV, NASTALIH ZARADI NEPREDVIDENE BOLEZNI V TUJINI ALI NEZGODE MED POTOVANJEM, ČE ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE NISTA VKLJUČENA V PROGRAM. 

14. ODGOVORNOST  M&M TOURS ZA PRTLJAGO IN DOKUMENTE
 • M&M TOURS ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.
 • Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage, potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki opravlja prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
 • M&M TOURS ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektih in prevoznih sredstev.
 • V primeru, da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik priskrbi nove na lastne stroške. Pri urejanju formalnosti v zvezi z dokumenti se lahko za pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika agencije. Če pa mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.
PRIPOROČAMO TUDI TURISTIČNO ZAVAROVANJE PRED POSLEDICAMI KRAJE ALI POŠKODOVANJA VAŠE PRTLJAGE IN OSEBNIH STVARI.

15.  UPORABA PODATKOV
 • M&M TOURS vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov za namene statistične obdelave in obveščanja.
16. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
M&M TOURS vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi M&M TOURS in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.
Enako velja za uporabnike spletne strani www.palma.si in člane kluba MojaPalma.
Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov. Na tem mestu bi vas želeli seznaniti s politiko varovanja osebnih podatkov v M&M TOURS. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od potnikov, uporabnikov spletne www.mmtours.si.
Kazalo
1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
2. Kategorije osebnih podatkov
3. Nameni obdelave osebnih podatkov
4. Čas hrambe
5 Varovanje osebnih podatkov
6. Pravice uporabnikov
7. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
8. Uporaba piškotkov
9. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih
10. Pravno obvestilo
 
1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
M&M TOURS, Mitja Moškotevc s.p., Reka 14, 3270 Laško
Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na mmtours@siol.net
Kot prejemnik oz. uporabnik dovolim upravljavcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.
2. Kategorije osebnih podatkov
Pridobljeni podatki potnikov, ki jih je upravljavec pridobil za namene izvajanja pogodbe in jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani so: e-poštni naslov, ime in priimek ter naziv oz. spol, naziv podjetja, fizični naslov, telefon, mobilni telefon, rojstni podatki, podatki o osebnem dokumentu, pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki.
Pridobljeni podatki uporabnikov spletne strani www.mmtours.si, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov: e-poštni naslov, katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil, katere strani je obiskal na portalu, pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki, IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov, katere strani je obiskal na portalu.
3. Nameni obdelave osebnih podatkov
Upravljavec M&M TOURS, Mitja Moškotevc s.p., Reka 14, 3270 Laško bo podatke, ki jih je pridobil od potnikov in uporabnikov spletne strani www.mmtours.si, uporabljal za naslednje namene: za izvajanje pogodbe, za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem, za izvedbo nagradnih iger, statistične in tržne analize, sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov, obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti, neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev, segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku, prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).
Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.
4. Čas hrambe
Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.
5. Varovanje osebnih podatkov
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje M&M TOURS, Mitja Moškotevc s.p., Reka 14, 3270 Laško izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.
6. Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo: Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke, Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov, Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev, Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.
Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljavcu na naslov M&M TOURS, Mitja Moškotevc s.p., Reka 14, 3270 Laško ali poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).
Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-mail sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo mmtours@siol.net ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.
7. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države. Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.
8. Uporaba piškotkov
Kot uporabnik spletne strani www.mmtours.si se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki: Google Analytics piškotki za analitične namene, Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje, Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje, Addthis piškotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih omrežjih in pojavnih oken ter izpostavitev, Piškotki – marketing avtomatizacija orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani. Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.
9. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih:
· Google Chrome, · Internet Explorer, · Safari, · Firefox, · Opera
10. Pravno obvestilo
Vse vsebine, objavljene na www.mmtours.si, so last družbe M&M TOURS. Brez dovoljenja podjetja M&M TOURS se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. M&M TOURS ni odgovorna za morebitne težave pri delovanju spletne strani. M&M TOURS si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na www.mmtours.si.
17. KONČNA DOLOČILA
 • V primeru sporov med strankama je za reševanje pristojno sodišče v RS.
 
 

 

Potrebujete pomoč?

Pokličite nas na:

08 205 36 05

08 205 36 06

 

ali nam pošljite elektronsko sporočilo preko

kontaktnega obrazca

 

Zadnji programi

Mi o sebi

Podjetje M&M Tours, Mitja Moškotevc s.p. je bilo ustanovljeno leta 2007, ko se je lastnik podjetja odločil, da po dolgoletnih izkušnjah v prevozništvu, stopi na samostojno pot.

Opravljamo linijske avtobusne prevoze ter turistične prevoze po Sloveniji in tujini. Na željo mnogih posameznikov in skupin smo v letu 2013 odprli turistično agencijo, kjer skrbno pripravimo ponudbo za vaš prosti čas.

 

PRI NAS LAHKO SKLENETE CORIS ZAVAROVANJE! 

 

Drugi o nas

Potovanje z vami v mandarine je bilo super, že dolgo se z možem nisva imela tako luštno. Kar tako naprej.
Lep in prisrčen pozdrav vsem vam,ki ste vse to organizirali...se enkrat hvala.

Jerica, Laško

Pozdravljeni...ta vikend sem prvič z vami potovala v nabirati mandarine...moram vam povedat da sva se z možem imela super, kljub temu da ne poslušam rada narodno zabavno muziko...pohvaliti moram vso vašo organizacijo, vodičko, res ste se zelo potrudili in komaj čakam drugo leto, da se vam spet pridruživa...
Bila sva na avtobusu št. 3 in spali smo v hotelu Sunce..Super hotel, prijazni natakarji, hrana zelo okusna,topla in lahko Si Vzel kolikor si želel, kar drugi pravijo da v drugem hotelu tega ni bilo...zato bi mogoče lahko razmislili, da v bodoče organizirate bivanje v hotelu Sunce...pa še to moram povedat...gospod ki je na našem avtobusu igral harmoniko,je res super dec...nasmejali smo se njegovim šalami...
Hvala vam še enkrat za lepo doživetje in le tako naprej
Mojca

Mojca

S turistično agencijo M&M Tours sem potovala prvič. Potovala sem že z marsikatero agencijo, ampak takšna kot je M&M Tours je še nisem srečala.Toliko dobre volje,smeha, vicev,glasbe in še bi lahko naštevala.
Takšnih agencij nam primanjkuje in hvala Bogu da jo imamo.Nikoli še nisem doživela kaj takšnega.Ta izlet mi bo ostal nepozaben.Potovala bom od sedaj naprej vedno samo s to agencijo.
Nimam besed bilo je več kot enkratno.To moraš doživeti in se prepričati! Domov sem prišla druga oseba(polna energije in dobre volje)
Lepe s soncem obsijane pozdrave!

Metka, Žalec


-Hvala za sprejem in čudovit izlet v mandarine krasno je bilo vse pohvale agenciji

-Super, sem in smo veseli da ste uživali

-Ja se vidimo na izletu z veselimi muzikanti da koristimo nagrado

Martina

Pozdravljeni,

v vaši prijetni družbi sem preživela čudovit podaljšan vikend. Bilo je nepozabno, animatorji duhoviti, zanimiva darila, prijetni potniki.
Hvala za vaš trud in organizacijo.
Prijatelji, sodelavci, sorodniki se sladkajo z sočnimi mandarinami. Bom pa skuhala tudi kak kozarček marmelade.
Hvala in vse dobro.
Vaša hvaležna potnica Magda Klopčič iz Trbovelj

Magda,Trbovelje