1. SPLOŠNA DOLOČILA
 • Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe, ki jo s podpisom napotnice – voucherja skleneta M&M TOURS Turistična agencija, Mitja Moškotevc s. p.  oz. pooblaščena turistična agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji so dostopni na internetni strani www.mmtours.si   in na policah v poslovalnici.
 • V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev   in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo navedeno v programu.

2. PRIJAVA IN AKONTACIJA

 • Potnik se lahko prijavi za potovanje, ki ga organizira M&M TOURS v agenciji  M&M TOURS ali pooblaščeni agenciji.
 • Ob prijavi M&M TOURS in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju ali pa se sklicuje na program potovanja, kjer so ti podatki navedeni.
 • Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter vplačati akontacijo (30% vrednosti potovanja). V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
 • Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije zaračunavamo za svoje storitve stroške prijave v višini 14,00 € na prijavnico / voucher.
 • Potnik ob prijavi podpiše pogodbo oz. prijavnico z besedilom: » S podpisom potrjujem, da se strinjam z uporabo osebnih podatkov v korist sklenitve rezervacije, da sem seznanjen s splošnimi pogoji organizatorja potovanja, prav tako tudi s programom organizatorja. Bil sem opozorjen tudi na vplačilo zavarovanja rizika odpovedi.  » Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja.
 • Ko se potnik prijavi za potovanje pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne agenciji M&M TOURS podpisano pogodbo ali potrdilo o plačani akontaciji ( kopijo virmana oziroma splošne položnice).
 • Za vsako spremembo že potrjene rezervacije aranžmaja je treba plačati 25 EUR, če v posameznem programu ni drugače navedeno.
 • Pri prodaji po telefonu se pogodba sklene s telefonsko prijavo oz. s posredovanjem osebnih podatkov potnika in soudeležencev preko e-mail-a. Potnik je v tem primeru dolžan plačati akontacijo z navedbo sklica, ki ga prejme ob telefonski prijavi oz. v potrdilu o prejemu prijave, in na računu za 50% plačilo akontacije, ki ga prejme po pošti. Dokler potnik ne vplača akontacije, rezervacija ni potrjena.
 1. STORITVE VŠTETE V CENI ARANŽMAJA
 • Če ni v programu drugače določeno so v ceno aranžmaja vštete prevozne storitve, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja.
 • Če ni v programu določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v dvoposteljnih sobah.
 1. POSEBNE STORITVE
 • Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, ipd.) in  jih v programu ni mogoče predvideti, zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.
 • V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih na ceno aranžmaja.
 • Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.
 • Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku M&M TOURS v kraju, kjer se storitev opravlja v ustrezni valuti, če je med potovanjem ali letovanjem to storitev še mogoče naročiti.
 1. PLAČILO
 • Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo pri blagajni M&M TOURS ali pooblaščenega prodajalca oziroma, ko prispe vplačilo na račun M&M TOURS.
 • Varščina, ki jo potnik plača ob prijavi znaša 50% cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik NAJKASNEJE 14 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela vrednosti aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in M&M TOURS postopa po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz 8. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.
 • V primeru, da je skupna vrednost po napotnici- voucherju nižja od 50 EUR, je potnik dolžan celotni znesek poravnati ob prijavi. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica- voucher, potrdilo o vplačilu, kopija virmana ipd.), V nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.
 1. CENE
 • Cene potovanja so določene v programih potovanja, veljajo pa od dneva objave programa. M&M TOURS si pridružuje pravico do spremembe cene v skladu z Obligacijskim zakonikom in zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji, če je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Cena se lahko, po dogovoru s potniki, spremeni tudi v primeru, ko je število udeležencev manjše od razpisanega.
 • M&M TOURS sme uveljaviti pravico do spremembe dogovorjene cene najpozneje do dvajsetega (20.) dne pred začetkom potovanja.
 • Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do 10%. Če podražitev cene preseže 10% ima kupec pravico do prekinitve pogodbe.
 • O morebitni spremembi cene potovanja M&M TOURS  potnika obvesti.
 • M&M TOURS lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini ali na kraju samem in na način kot predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).
 1. POTNI DOKUMENTI
 • Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljavni potni list oz. veljavno osebno izkaznico (odvisno od destinacije potovanja).
 • Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države v katere potuje.
 • Če potnik te obveznosti ne izpolni, postopa M&M TOURS po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.
 • V primeru, da potniku ureja vizum M&M TOURS, le ta ne jamči uspešnosti pridobitve vizuma.
 • Posredovanje M&M TOURS pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni aranžmaja, ampak se plača posebej.
 • Stroškov pridobitve vizumov M&M TOURS potniku ne vrača.
 1. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA
 • Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V tem primeru ima M&M TOURS pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:
  • Za ENODNEVNE  izlete ima agencija pravico zadržati:
   • do 30 dni pred odhodom    – 10% cene aranžmaja (min. 15 EUR)
   • 29–22 dni pred odhodom    – 20% cene aranžmaja
   • 21–15 dni pred odhodom    – 30% cene aranžmaja
   • 14–8 dni pred odhodom    – 50% cene aranžmaja
   • 7–3 dni pred odhodom    – 80% cene aranžmaja
   • 2-0 dni pred odhodom    – 100% cene aranžmaja
  • Za VEČ DNEVNE turistične aranžmaje po Sloveniji in Evropi ima agencija pravico zadržati:
   • do 30 dni pred odhodom    – 15% cene aranžmaja (min. 15 EUR)
   • 29–22 dni pred odhodom    – 30% cene aranžmaja
   • 21–15 dni pred odhodom    – 50% cene aranžmaja
   • 14–8 dni pred odhodom    – 75% cene aranžmaja
   • 7-0 dni pred odhodom    – 100% cene aranžmaja.
   • Izjema je povračilo v primeru  odpovedi letalske vozovnice. Pri nakupu letalske vozovnice veljajo tarife, ki določajo vračilo stroškov kupnine za stornirano letalsko vozovnico. Vračilo stroškov je odvisno od pogojev po tarifi, ki jih v svojih pogojih imajo letalski prevozniki in  so od prevoznika do prevoznika različni.
 • Tudi v primeru ustne odpovedi potovanja, mora potnik podati PISNO ODPOVED ( osebno v agenciji, preko pošte ali e-maila). V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.
 • Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko (V DOLOČENIH PRIMERIH) prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti M&M TOURS najpozneje v osmih dneh pred začetkom potovanja in povrniti vse stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije. O možnostih prenosa rezervacije se posvetujte v agenciji.
 • Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.
 • Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.
 • V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.
 • Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem, s strani pooblaščenega krajevnega – lokalnega agenta M&M TOURS, s tem, da mora M&M TOURS, kot organizatorja potovanja, o vsaki taki spremembi obvestiti najkasneje osem dni po vrnitvi s potovanja.
 1. ODSTOPNINA
 • Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko ob prijavi sklene pogodbo o zavarovanju odpovedi turističnega potovanja in plača odstopnino v višini 5% cene celotnega aranžmaja. Pogodba velja po pogojih in cenah Zavarovalnice Triglav. Dostaviti je potrebno zdravniško potrdilo.
 • S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
 • Ne glede na plačano odstopnino ima M&M TOURS v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve min 10 % zneska aranžmaja oz administrativnih stroškov, ki znašajo min 15 EUR po napotnici oziroma Voucherju.
 • V primeru, da potnik odpove, oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni položil odstopnine, ima M&M TOURS  pravico do povračila vseh svojih stroškov.
 • Če se potnik odloči za drug termin ali drugo potovanje agencije M&M TOURS, se (V DOLOČENIH PRIMERIH) lahko dotedanja vplačila preknjižijo na nov termin oz. potovanje, pri tem pa se od vplačil odštejejo morebitni stroški, ki nastanejo z odpovedjo prejšnjega aranžmaja. O MOŽNOSTI PREKNJIŽBE se posvetujte v turistični agenciji.
 • Če potnik najde zamenjavo, M&M TOURS zaračuna dodatne  nastale stroške spremembe
 1. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI
 • Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kot tudi držav v katere potuje; če zaradi nespoštovanja le- teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.
 1. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
 • M&M TOURS si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridružuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov.
 • Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
  • za potovanje z avtobusom – najmanj 30 oseb,
  • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 20 potnikov,
  • za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 10 potnikov,
  • za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidroktilnimi ladjami – najmanj 80% zasedenosti le teh.
  • O MINIMALNEM ŠTEVILU ZA ZAGOTOVITEV IZLETA, SE POSVETUJTE V TURISTIČNI AGENCIJI
 • M&M TOURS si pridružuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti.
 • M&M TOURS si pridružuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja (letališča odhoda in prihoda), če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvidljivi vzroki, na katere M&M TOURS ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
 • M&M TOURS ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med potekom programa, potnikom lahko zagotovi le storitve v spremenjeni obliki v okviru obstoječih možnosti.
 • O kakršnikoli naknadni spremembi programa, M&M TOURS potnika obvesti. M&M TOURS ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud.
 • V primeru, da stanje na kraju samem M&M TOURS ne dopušča namestitve potnika v naročenem objektu ( višja sila ali neposlovno obnašanje dobavitelja), lahko M&M TOURS namesti potnika v istem kraju v drug objekt iste ali višje kategorije.
 1. REKLAMACIJE
 • Potnik je neustrezno storitev dolžan reklamirati na kraju samem pri predstavniku organizatorja (vodniku) ali obvestiti našo poslovalnico v Sloveniji.
 • Potnik je dolžan ustno ali pisno vložiti reklamacijo v 60-ih dneh po končanem potovanju; v primeru, da reklamacija ni vložena v navedenem roku M&M TOURS le- te ni dolžan obravnavati. Ob reklamaciji je potrebno priložiti dokazila.
 • Brez pismene reklamacije M&M TOURS ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
 • K pisnemu zahtevku za znižanje cen, odškodnino ali drugemu zahtevku, mora potnik priložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika, oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
 • Če po krivdi M&M TOURS ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do povračila v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, ko ima M&M TOURS pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja.
 • M&M TOURS je dolžan izdati pisni odgovor na pritožbo v 8 dneh po njenem prejemu oz. po prejemu vseh dokumentov, potrebnih za razrešitev.
 • Maksimalno nadomestilo po pritožbi lahko doseže celotno ceno aranžmaja. Pravica kupca do nadomestila idealne škode se s tem ne izključuje.
 1. ZDRAVSTVENI PREDPISI
 • V primeru, da so v programu za potovanje navedena, oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji.
 • Zdravstveno zavarovanje za kritje stroškov nepredvidene bolezni v tujini ali nezgode med potovanjem v tujini večinoma ni vključeno v aranžma.

ŠE POSEBEJ PREDLAGAMO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V TUJINI Z ASISTENCO ZA KRITJE STROŠKOV, NASTALIH ZARADI NEPREDVIDENE BOLEZNI V TUJINI ALI NEZGODE MED POTOVANJEM, ČE ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE NISTA VKLJUČENA V PROGRAM.

14. ODGOVORNOST  M&M TOURS ZA PRTLJAGO IN DOKUMENTE

 • M&M TOURS ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.
 • Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage, potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki opravlja prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
 • M&M TOURS ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektih in prevoznih sredstev.
 • V primeru, da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik priskrbi nove na lastne stroške. Pri urejanju formalnosti v zvezi z dokumenti se lahko za pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika agencije. Če pa mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

PRIPOROČAMO TUDI TURISTIČNO ZAVAROVANJE PRED POSLEDICAMI KRAJE ALI POŠKODOVANJA VAŠE PRTLJAGE IN OSEBNIH STVARI.

15.  UPORABA PODATKOV

 • M&M TOURS vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov za namene statistične obdelave in obveščanja.
 1. KONČNA DOLOČILA
 • V primeru sporov med strankama je za reševanje pristojno sodišče v  RS.
Glavni kontakti
 • Turistična agencija: 051 668 700

 • E-Mail: mmtours@siol.net

 • Avtobusni prevozi: 041 865 283

 • E-Mail: prevozi@mmtours.si

 • Web: www.mmtours.si

© Copyright - M&M Tours, prevozne storitve storitve, Mitja Moškotevc s.p. 2024 - Izvedba: PLIOR INFOTECH